ยาเสพติด

ดูภาพแสดงความคิดเห็นและบอกโทษของยาเสพติด

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

48 ตอบกลับที่ ยาเสพติด

 1. ด.ญ.จันจิรา เขียวแรง พูดว่า:

  ชนะวิทย์คานทอง ชัยปกรณ์ แซ่ตั้งเป็นภาพเกี่ยวกับยาเสพติดการเสพยาเสพติดมีผลดังนี้
  1ส่งผลเสียต่อร่างกาย
  2ทำลายชีวิตของตนเอง
  3ส่งผลเสียของคนอื่น

 2. ด.ญ.จันจิรา เขียวแรง พูดว่า:

  ชนะวิทย์คานทอง ชัยปกรณ์ แซ่ตั้งเป็นภาพเกี่ยวกับยาบ้าการเสพยาเสพติดมีผลดังนี้
  1ส่งผลเสียต่อร่างกาย
  2ทำลายชีวิตของตนเอง
  3ส่งผลเสียของคนอื่น

 3. ด.ช.ศุภฤกษ์ บุญสว่าง พูดว่า:

  ด.ช.ธนดนย์ ตั้งตระกูลพรรณ ด.ช.ฐาปกรณ์ ตันศราวิพุธ
  ภาพเกี่ยวกับยาเสพติดที่กำลังจับเด็กอยู่เป็นตัวประกันตำรวดก็เข้ามาจับไม่ได้
  1)ทำลายชีวิตตัวเอง
  2)ทำให้คนรอบข้างเจ็บได้
  3)ทำให้ไม่มีเงินทองเพราะซื้อยาเสพติด
  4)ทำให้เป็นคนชอบขโมยเงินทองคนอื่น
  5)ทำให้ไม่มาทำงานเพราะซื้อยาเสพติด

 4. ด.ชนิลฉกาจ มณีกาจน์ พูดว่า:

  ดชคุณากร จิณแพทย์
  เป็นภาพเกี่ยวกับยาเสพติด
  1ยาเสพติดทําร้ายร่างกาย
  2ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน
  3ทําให้ติดยาเสพติด
  4ทําร้ายชีวิต

 5. ด.ญ.พัชรพร ระวังนาม ด.ญ.อชิรญาณ์ ร่วมสุข พูดว่า:

  ด.ญ. พัชรพร ระวังนาม ชื่อเล่นเมย์ ด.ญ.อชิรญาณ์ ร่วมสุข ชื่่อเล่น แตงกวา
  เรื่องเกี่ยวกับยาบ้า เเละยาเสพติด และถึงยาไอซ์ ถ้ายังมีคนเสพยาเสพติดอยู่เเล้วเมื่ยงไทย
  จะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรเราต้องช่วยกันดํารงชีวิตเพื่อคนไทยเพราะคนบางคนก็เอาเด็กเป็น
  ตัวประกันได้ถ้าเราไม่อยากเสียลูกเราไปต้องช่วยกันดํารงชีวิตเเละประเทศไทยของเรานะค่ะ
  โทษของยาเสพติด

 6. ด.ญ.วนัชพร วัฒนธรรม พูดว่า:

  ด.ญ. จิรนุช ลือยศ ด.ญ. พรรพัษษา สุขภาพ
  ภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับ คนเสพยาที่กำลังจับเด็กนักเรียนเป็นตัวประ กันและได้ถือมีดจะฆ่าเด็ก

 7. ด.ญ.ณัฎฐณิชา ด.ญ.ชญานิศ คะ พูดว่า:

  ด.ญ.ชญานิศ หรั่งมา ด.ญ.ณัฏฐณิชา แก้ววงศ์วาน เป็นภาพเกี่ยวกับ ยาเสพติด เช่นยาไอซ์ ยาบ้า
  ทำให้เสียหาย เช่น 1. ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน โทษของยาเสพติด 1. ทำรายชีวิตของตนเอง 2.ทำให้ติดคุก 3. ส่งผลเสีย
  ต่อร่างกาย 4.ทำให้ติดยานานจนแทบจะเลือกไม่ได้ ค่ะ เขาก็ยังจับเด็กเป็นตัวประกัน

 8. ด.ญ.อรวรรณ สุวรรณมาลี ด.ญ. ทิตยา เกิดสุข พูดว่า:

  ด.ญ. อรวรรณ สุวรรณมาลี ด.ญ ทิตยา เกิดสุข เป็นภาพเกียวกับคนติดยาบ้า จับเด็กเป็นตัวประกัน ยาบ้า ยาไอซ์ ยาม้า โทษของยาเสพติด 1. ทำลายชีวิตตัวเอง 2. คนรอบข้างจะเดือดร้อนไปด้วย 3. ไม่มีสติ

 9. ด.ญ.ณัฐวรินทร์ ทองเปราะ พูดว่า:

  ด.ญ.จารุวรรณ จอกเเก้ว ด.ญ ฉัตฤทัย แจ่มกระทึก
  ภาพเกี่ยวกับคนเสพยาเสพติดจับเด็กเป็นตัวประกัน
  โทษของยาเสพติด
  1.ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
  2.ทำลายมิตรตภาพ
  3.เป็นอันตลายต่อตนเอง
  4.ทำร้ายตนเอง

 10. ด.ช.จิรเมธ ผาสุข ด.ช.นพรัตน์ คอนโต ภาพนี้เกี่ยวกับยาเสพติดที่กำลังจับเด็กอยู่เป็นตัวประกันที่ไม่ให้ตำรวจ
  เข้ามาจับตัวใด้เขาก็กำลังถือมีดโทษของยาเสพติเช่น
  1.ทำลาย
  2.ทำลายผู่อื่น

 11. ด.ช.จิรวัฒน์ ทองชม พูดว่า:

  ด.ญ กชพร ข่าต้น ด.ญ ธิดารัตน์ รงค์ฤทธิไกร
  1.)ทำให้ตัวเอง
  2.)ทำลายมิตรภาพ
  3.)ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

 12. ด.ญ.รุจิรา ชูชีพ
  โทษของยาเสพติดมีดังนี้
  ๑.ทำลายครอบครัว ทำลายมิตรญาติ
  ๒.ทำลายผู้อื่นที่เขาไม่รู้อี่นที่ไม่รู้อะไรเลย
  ๓.ทำให้ตัวเรามีแต่โรคภัยไข่เจ็บ
  ๔.หรืออาจทำให้เราเสียชีวิตได้

 13. ด.ญ นิสารัตน์ หมื่่นสุข พูดว่า:

  ด.ญ นิสารัตนื หมื่นสุข เบล ภาพคนเสพยาจับเด็กเป็นตัวประกันคนที่เสพยาทำให้สมองเสื่อม

 14. ด.ญ.โชติกา ศรีพนมวัน พูดว่า:

  การที่เสพสิ่งเสพติดเป็นการที่ทำลายผู้อื่นหรือตนเองทำให้ร่างกายเกิดเป็นโรคและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่ควรไปเสพหรือดื่มถ้าดื่มสุราก็จะทำให้เมาและขับรถจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าไปเสพก็จะทำให้ไปทำลายผู้อื่นได้เช่นกัน

 15. ด.ญ นิสารัตน์ หมื่่นสุข พูดว่า:

  ด.ญ จุฑามาศ เจริญสุข โทษของยาเสพติดทำให้คนเราขาดสติเเละทำให้เราทำร้ายผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ตัวจึงทำให้สังคมในประ

 16. ด.ญ.ฤดีมาศ สัมฤทธิ์สุทธิ์ พูดว่า:

  ทำให้เราเสียเงินเสียงานเสียสุขภาพเป็นโรคผิดกฏหมายทำให้คนรอบข้างเสียสุขภาพ

 17. ด.ญ.รสสุคนธ์ มีสุข พูดว่า:

  ภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับคนเสพยาที่กำลังที่จะจับเด็กเป็นตัวประกัน

 18. ด.ญ.สุภัชชา พันเทศ พูดว่า:

  ยาเสพติดนั้น มีโทษที่ร้ายแรง ถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ และยังทำให้ขาดสติ ทำร้ายร่างกายผู้อื่น ทำให้ครอบครัวเสียใจ และทำให้หมดอนาคต

 19. ด.ช.ปิยวัฒน์ รอดผึ้ง พูดว่า:

  ยิม อุ้ม ภาพนี้เป็นภาพที่เกิดจากการเสพยาเสพติดที่ทำให้เครียดทางสติและอาละวาดไปทั่ว

 20. ด.ญ ภัทวรรณ จึงประวัติ พูดว่า:

  ด.ญ ภัทวรรณ จึงประวัติ ชื่อเล่น ฝ้าย
  โทษของยาเสพติดดังนี้
  1.ทำลายครอบครัว
  2มิตรภาพ
  3ทำลายตัวเอง
  4ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

 21. ด.ช.เชิดกดิ์ ทรัพย์บรรดิษฐ พูดว่า:

  ด.ช.เชิดศักดิ์ ทรัพย์บรรดิษฐ ชื่อเล่นกานต์

  กานต์ ยาเสพติดอาดทำให้เราไม่มีสติอาดทำให้เราทำอะไรไปก็ไม่รู้อาดจะบ้าไม่ก็เมา

  ยาอาดทำให้เราข้าตัวตาย

 22. ด.ญ.สุภาภรณ์ ศิริสวัสดิ์ พูดว่า:

  ยาเสพติดมีโทษหลายอย่าง เช่น
  1. ทำลายสังคม
  2. ทำให้ขาดสติ
  3. ทำให้ร่างกายอ่อนแอ
  4. ทำให้อาจถึงเสียชีวิต
  5. ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

 23. ด.ญ พรลภัส มาน้อย พูดว่า:

  ด.ญพรลภัส มาน้อย ชื่อเล่นแป้ง
  แป้ง ภาพนี้เป็นภาพที่เกิดจากการเสพยาเสพติดทำให้อาระวาดไปทั่ว

 24. ด.ช คนธรรพ์ ปันนะสูตร พูดว่า:

  ด.ช.คนธรรพ์ ปันนะสูตร
  ด.ช.ชัชนันท์ คงอยู่
  โทษของยาเสพติดมีดังนี้
  1.ทำให้เกิดอาการหลอน 2.ทำให้เสียสติ

 25. ด.ญ.ศุภนิดา เงินบาท พูดว่า:

  ด.ญ.ศุภนิดา เงินบาท โทษของยาเสพติด 1.ทำให้เสียสติ 2.ทำให้เสียชีวิต

 26. ด ญ อรัญญา แสงอุทัย
  1 มีผลเสียต่อร่างกาย
  2ให้ความเดือดร้อนต่อผู้อื่น

 27. ด.ญ มุกรินทร์ คำเลิศ พูดว่า:

  ภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับคนเสพยาเสพติด มีผลดังนี้ คือ ๑ ทำให้ประสาทหลอน ๒ ทำให้ขาดสติ ๓ อาจทำอะไรโดยไม่รู้ตัว ๔ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้

 28. ด.ญ เตชินี บุษภา พูดว่า:


  ญ เตชินี บุษภา โทษของยาเสพติดิ 1 ทำไห้ขาดสติ 2ทำไห้ร่างกายอ่อนแอ

 29. แนน กอล์ฟ ยาเสพติดมีโทษหลายอย่าง เช่น
  1 ทำให้ขาดสติ
  2 ทำให้เสียชีวิต
  3 ทำให้ร่างกายอ่อนแอ
  4 ทำลายสังคม
  5 ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

 30. ด.ญ.ทินประภา บัตะมะ พูดว่า:

  โทษของยาเสพติดคือ 1 ทำให้ขาดสติ 2 ยาเสพติดสามารถทำให้คนเสียชีวิทได้

 31. ด.ญ. ปาหนัน เม่งอำพัน พูดว่า:

  น้ำผึ้ง ต้า โทษของยาเสพติด ได้แก่
  1.ยาเสพติดทำให้สังคมวุ่นวาย
  2.ยาเสพติดทำให้ครอบคร้วดเดือดร้อน
  3.ทำให้ร่างกายไม่ปกติเหมือนผู้อื่น
  4.ทำให้ไม่มีสติอยู่ในตัวเอง
  5.ต้องการยาเสพติดตลอดเวลา แสดงออกทางร่างกายและจิตใจ
  6. ต้องเพิ่มขนาดของยาเสพติดมากขึ้น
  7. มีอาการหยากหรือหิวยาเมื่อขาดยา (บางท่านจะมีอาการถอนยาเมื่อขาดยา)
  8. สุขภาพทั่วไปทรุดโทรม

 32. ด.ญ. ปาหนัน เม่งอำพัน พูดว่า:

  น้ำผึ้ง ต้า โทษของยาเสพติด ได้แก่
  1.ยาเสพติดทำให้สังคมวุ่นวาย
  2.ยาเสพติดทำให้ครอบคร้วดเดือดร้อน
  3.ทำให้ร่างกายไม่ปกติเหมือนผู้อื่น
  4.ทำให้ไม่มีสติอยู่ในตัวเอง
  5.ต้องการยาเสพติดตลอดเวลา แสดงออกทางร่างกายและจิตใจ
  6. ต้องเพิ่มขนาดของยาเสพติดมากขึ้น
  7. มีอาการหยากหรือหิวยาเมื่อขาดยา
  8. สุขภาพทั่วไปทรุดโทรม

 33. ด.ญ.วนัชพร วัฒนธรรม ด.ญ.สุธาสินี ตราทอง พูดว่า:

  ภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับยาเสพติด มีผลดังนี้
  1. ทำให้เกิดประสาทหลอน
  2. ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
  3. ทำให้สุขภาพทรุดโทรม
  4. ทำให้ขาดสติ
  5. ทำให้สังคมวุ่นวาย

 34. ด.ญ.ณัฐพร ประมูลศิลป์ พูดว่า:

  ด.ญ. ณัฐพร ประมูลศิลป์ ถ้าคนเรายุ่งกับยาเสพติดก็จะเป็นดังนี้
  1.ทำร้ายตัวเอง
  2.สุขภาพทรุดโทรม
  3.ยาเสพติดทำให้สังคมวุ่นวาย

 35. ด.ช.พงศธร มะลิวัลย์ พูดว่า:

  ด.ช.พงศธร มะลิวัลย์
  โทษของยาเสพติด 1ทำให้ขาดสติ 2ทำร้ายตัวเอง

 36. ด.ช ดุริยชัย รุ่งรัตน์ธวัชชัย พูดว่า:

  ด.ช ดุริยชัย รุ่งรัตน์ธวัชชัย ยาเสพติดมีโทษหลายอย่าง เช่น
  1. ทำลายสังคม
  2. ทำให้ขาดสติ
  3. ทำให้ร่างกายอ่อนแอ
  4. ทำให้อาจถึงเสียชีวิต
  5. ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

 37. ด.ญ รัตนาพร เอียกพงษ์ ด.ญ ระพีพรรณ ทองเปราะ สิ่งเสพติดมีผลเสียก็คือ 1.ทำให้ร้างกายไม่เหมือนคนปกติ2.ยาเสพติดทำให้สังคมวุ้นวาย

 38. ด.ช. ภูวรินทร์ คนอยู่ พูดว่า:

  ไม่อยากให้ทุกคนเสพยาเสพติดเพราะจะทำลายตัวเองและผู้อื่น

 39. ถ้าคนเรายุ่งกับยาเสพติดก็จะเป็นดังนี้
  1.ทำร้ายตัวเอง
  2.ทำให้คนเราทรุดโทรม
  3.ทำให้ขาดสติ

 40. ด.ญ เจนจิรา เสือมัจฉะ พูดว่า:

  สิ่งเสพติดคนไทยไม่ควร 1.ไม่ควรเสพยา 2ยาเสพติดไม่ดี

 41. ด.ญ สุรีรัตน์ ตั้งตระกูลพรรณ พูดว่า:

  ถ้าเรายุ่งกับยาเสพติดก็จะเป็นดังนี้
  1ทำรายตัวเอง
  2 ทำให้รางกายอ่อนแอ

 42. ด.ญ.ณัฐวรินทร์ ทองเปราะ ด.ญ.ศศิกานต์ ศศิบุตร พูดว่า:

  การที่เสพสิ่งเสพติดเป็นการที่ทำลายผู้อื่น และตนเอง

 43. ด.ช.ธนภูมิ เกษเกษร พูดว่า:

  เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำให้เราเป็นโรคมะเล็ง

 44. ด.ช นิลฉกาจ มฌีกาญจน์ พูดว่า:

  ถ้าเรายุ่งกับยาเสติดยามันจะสงผลให้เราร่างกายไม้เหมือนคนปกติ

 45. ด.ช นิลฉกาจ มฌีกาญจน์ พูดว่า:

  ถ้าเรายุ่งกับยาเสติดยามันจะสงผลให้เราเจ็บปวด

 46. ด.ช นิลฉกาจ มฌีกาญจน์ พูดว่า:

  ยาเสติดทำให้เราเป็นคนติดยาเสติดมันจะทำให้เราเจ็บปวด

 47. สุนิสา พูดว่า:

  เก่งมากค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s